Amenzi SSM: 60 de sancțiuni la dispoziția ITM

Neregulile din domeniul sănătății și securității în muncă (SSM sau Protecția Muncii) pot aduce până la 60 de sancțiuni și amenzi. Urmăriți cele 60 puncte din acest articol pentru a evita sancțiuni sau amenzi de la organele de control.

Cele mai frecvente amenzi SSM acordate de inspectorii ITM sunt pentru:

Neîntocmirea planului de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor – art.13 lit.b);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).

Nesolicitarea autorizaţiei de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricărei activităţi – art.13 lit.c);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).

Modificarea stării de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menţinerea acestei stări ar genera alte accidente ori ar periclita viaţa accidentaţilor şi a altor persoane – art.13 lit.p);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).

Neasigurarea echipamentelor individuale de protecţie – art.13 lit.r);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(2).

Nerealizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor – art.13 lit.n);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(3).

Nerealizarea evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice – art.12 alin.(1) lit.a);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Nedeciderea asupra măsurilor de protecţie care trebuie luate şi, după caz, asupra echipamentului de protecţie care trebuie utilizat – art.12 alin.(1) lit.b);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neadoptarea de soluţii conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă, încă din faza de cercetare, proiectare şi execuţie a construcţiilor, a echipamentelor de muncă, precum şi de elaborare a tehnologiilor de fabricaţie – art.13 lit.a);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neconsemnarea pentru lucrători, în fişa postului, a atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate – art.13 lit.d);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neelaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă – art.13 lit.e);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neasigurarea şi necontrolarea cunoaşterii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin lucrătorii desemnaţi, prin propria competenţă sau prin servicii externe – art.13 lit.f);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neinformarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi de protecţie necesare – art.13 lit.h);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neluarea măsurilor pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică – art.13 lit.i);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Angajarea persoanelor care în urma examenului medical şi după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute şi neasigurarea controlului medical periodic/controlului psihologic periodic, ulterior angajării – art.13 lit.j);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Lipsa evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific – art.13 lit.k);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neasigurarea funcţionării permanente a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice – art.13 lit.l);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Refuzul de a prezentă documentele şi de a oferi relaţiile solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor – art.13 lit.m);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de muncă lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor – art.13 lit.o);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Nerespectarea obligaţiei de instruire a angajaţilor (la angajare, la schimbarea locului de muncă, la executarea unor lucrări speciale etc.) – art.20;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă – art.29 alin.(1) lit.a);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Necomunicarea la ITM şi asiguratorului a accidentului de muncă înregistrat – art.32 alin.(2);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neevaluarea riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă – art.7 alin.(4);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Nerespectarea prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor – art.7 alin.(5);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Nedesemnarea unuia sau a mai multor lucrători pentru a se ocupa de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere – art.8 alin.(1);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Nefolosirea serviciilor externe în cazul în care în întreprindere nu se pot organiza activităţile de prevenire şi cele de protecţie din lipsa personalului competent – art.8 alin.(4);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Neluarea măsurilor privind securitatea şi sănătatea lucrătorilor în caz de pericol grav şi iminent – art.11;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Neasigurarea de echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor – art.13 lit.q);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Neacordarea de echipament individual de protecţie nou, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie – art.13 lit.s);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Necomunicarea la ITM a evenimentelor înregistrate – art.27 alin.(1) lit.a);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(4).

Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporară de muncă,invaliditate sau deces, la confirmarea acestora, asiguratorului – art.27 alin.(1) lit.b);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(5).

Capacitatea de lucru a lucrătorilor desemnaţi/serviciilor externe în funcţie de mărimea întreprinderii şi/sau unităţii şi/sau riscurile la care sunt expuşi lucrătorii – art.9;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Neluarea măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor şi evacuarea lucrătorilor – art.10;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Continuăm cu amenzile SSM acordate de inspectorii ITM:

Neacordarea gratuită a alimentaţiei de protecţie lucrătorilor care lucrează în condiţii de lucru ce impun acest lucru – art.14;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Neacordarea materiale igienico-sanitare lucrătorilor – art.15;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Neinformarea lucrătorilor cu privire la riscurile pentru securitate şi sănătate în muncă, precum şi cu privire la măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii – art.16;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Nedeclararea bolilor profesionale – art.34 alin.(1);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(6).

Neprejudicierea lucrătorilor care, în cazul unui pericol grav şi iminent, părăsesc locul de muncă şi/sau o zonă – art.11 alin.(2);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(7).

Neluarea măsurilor corespunzătoare pentru că lucrătorii desemnaţi sau reprezentanţii lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi în conformitate cu prevederile prezentei legi, să aibă acces la:evaluarea riscurilor şi măsurile de protecţie şi informaţii privind măsurile din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi informaţii provenind de la instituţiile de control şi autorităţile competente în domeniu – art.17;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(7).

Inexistenţa comitetelor de securitate şi sănătate în muncă – art.19;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(7).

Imputarea costului instruirii din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă lucrătorilor art.21 alin.(1);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(7).

Nerespectarea obligaţiilor privind evidenţa accidentelor de muncă ce au ca urmare o incapacitate de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor uşoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum şi a accidentelor de muncă – art.12 alin.(1) lit.c);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Neîntocmirea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrători – art.12 alin.(1) lit.d);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Neluarea măsurilor pentru asigurarea de materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor, cum ar fi afişe, pliante, filme şi diafilme cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă – art.13 lit.g);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Neacordarea reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor a unui timp adecvat, fără diminuarea drepturilor salariale, şi nefurnizarea mijloacelor necesare pentru a-şi putea exercita drepturile şi atribuţiile care decurg din prezenţa lege – art.18 alin.(5),(6);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Nedeclararea necercetarea şi neînregistrarea intoxicaţiei acute profesionale, cât şi ca accident de muncă  – art.34 alin.(5);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Nerespectarea obligaţiei de a amenaja locurile de muncă ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice – art.36;

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(8).

Nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substanţelor ori a preparatelor chimice periculoase şi deşeurilor rezultate – art.39 alin.(9) lit.a);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

Neluarea măsurilor care să prevină prezenţa peste limitele maxime admise a agenţilor chimici, fizici sau biologici, precum şi suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman – art.39 alin.(9) lit.b);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

.   Nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind darea în exploatare sau repunerea în funcţiune, parţială ori totală, a construcţiilor, echipamentelor de muncă noi sau reparate, precum şi pentru aplicarea proceselor tehnologice – art.39 alin.(9) lit.c);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

Neîntocmirea şi nerespectarea documentaţiilor tehnice pentru executarea lucrărilor care necesită măsuri speciale de siguranţă – art.39 alin.(9) lit.d);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

Nerespectarea folosirii surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă unde acestea sunt interzise – art.39 alin.(9) lit.e);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

Neluarea măsurilor care să prevină accidentele prin electrocutare la executarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi a echipamentelor electrice – art.39 alin.(9) lit.f);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9).

Nedelimitarea şi nesemnalizarea zonelor periculoase – art.39 alin.(9) lit.j);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(j).

Nerespectarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca – art.39 alin.(9) lit.k);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit(k).

Nerespectarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă privind utilizarea, întreţinerea, revizia şi repararea periodică a echipamentelor de muncă – art.39 alin.(9) lit.m);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(m).

Neasigurarea, nemarcarea şi neîntreţinerea căilor de acces şi de circulaţie – art.39 alin.(9) lit.(n);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(n).

Neorganizarea activităţii de păstrare, întreţinere şi denocivizare a echipamentului individual de protecţie – art.39 alin.(9) lit.(p);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(p).

Neîntocmirea documentelor de urmărire a parametrilor funcţionali ai echipamentelor de muncă şi a rapoartelor de serviciu pentru instalaţiile cu regim special de exploatare – art.39 alin.(9) lit.(q);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(q).

Nerespectarea reglementărilor SSM privind amenajarea locurilor de muncă pentru lucrul la înălţime. în spaţii închise şi în condiţii de izolare – art.39 alin.(9) lit.(s);

Amenda este stipulată la Art.39 alin.(9), lit.(s).

Neprezentarea de către serviciile externe a raportului semestrial de activitate – art.40;

Amenda este stipulată la Art.40.

Informațiile sunt orientative, pentru informații la zi consultați ultimile modificări legislative.

Blog de Sănătate și Securitate în Muncă (Protecția Muncii)

Protecția muncii sau sănătatea și securitatea în muncă reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni pentru prevenirea riscurilor profesionale, securitatea lucrătorilor și protecția sănătății. Măsuri și acțiuni pentru eliminarea factorilor de risc și accidentare prin metode de informare, consultare, instruire, protejare a lucrătorilor și a reprezentanților lor.